Põhikiri

1.      Üldsätted

1.1.  Eesti Metsaselts (edaspidi tekstis "Selts") on sõltumatu metsanduslik vabatahtlik ühendus, mis on isemajandav ja ei taotle ainelist tulu.
1.2.  Seltsi ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing Eesti Metsaselts, lühendiga EMS, inglise keeles Estonian Forest Society.
1.3.  Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.4.  Selts on iseseisev juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega, tal on oma pitsat ja sümboolika.
1.5.  Selts juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6.  Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

2.      Seltsi eesmärk ja tegevus

2.1.  Seltsi tegevuse eesmärgiks on avalikkuse metsandusalane teavitamine, ühiskonna metsandusalase teadlikkuse edendamine, koostöö Eesti metsanduse arendamisel ning metsade kestlikul majandamisel ja kaitsel.
2.2.  Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:

2.2.1.      osaleb metsapoliitika kujundamisel, esitab arvamusi, hinnanguid ja ettepanekuid sellealaste seadusaktide, määruste ja muude normdokumentide ja projektide kohta;
2.2.2.      arendab ja toetab säästlikku ja kestvat metsakasutust;
2.2.3.      propageerib metsanduse tähtsust looduses ja majanduses;
2.2.4.      aitab arendada metsanduslikku koolitussüsteemi, korraldades selleks seminare, kursusi, koosolekuid, konverentse, õppeekskursioone, kokkutulekuid, näitusi ja muid üritusi;
2.2.5.      toetab metsateadust ja teeb koostööd nii kodu- kui välismaa kolleegidega;
2.2.6.      lähetab oma liikmeid erialastele üritustele nii kodu- kui välismaale ja võtab vastu külalisi;
2.2.7.      tähtsustab metsanduslikku pärandkultuuri ja jätkab Eesti metsandustraditsioone;
2.2.8.      korraldab avalikkusele suunatud heategevuslikke üritusi;
2.2.9.      autasustab ja austab teenekaid metsandustöötajaid ning teisi metsandusse panustanud isikuid andes välja elutöö-, aasta-, metsandusteo jms autasusid ning preemiaid;
2.2.10.  võib olla teiste organisatsioonide liige;
2.2.11.  võib moodustada struktuuriüksusi, määratledes nende juriidilise staatuse.

3.      Liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1.  Seltsi liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigiasutused, kes tunnistavad ja järgivad Seltsi põhikirja ja maksavad sisseaastumis- ja liikmemaksu (edaspidi tekstis "Liige").
3.2.  Seltsi liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse poolt vastavasisulise otsuse tegemise päeva.
3.3.  Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitab iga-aastane korraline Üldkoosolek juhatuse ettepaneku alusel.
3.4.  Seltsi Liikmetel on õigus:

3.4.1.      osaleda oma esindaja kaudu otsustava hääleõigusega Seltsi Üldkoosolekul;
3.4.2.      valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrolliorganitesse;
3.4.3.      võtta nõuandva häälega osa juhatuse koosolekutest;
3.4.4.      osa võtta kõigist Seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
3.4.5.      esitada Üldkoosolekule ja juhatusele ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes. Üldkoosolekul arutamiseks esitatavad küsimused esitatakse juhatuse kaudu;
3.4.6.      saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta;
3.4.7.      astuda Seltsist välja kirjaliku avalduse alusel.

3.5.  Seltsi Liige on kohustatud:

3.5.1.      järgima Seltsi põhikirja;
3.5.2.      osutama kaasabi Seltsi eesmärkide saavutamisele;
3.5.3.      andma oma tegevuse kohta tõest informatsiooni;
3.5.4.      tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu vastavalt Üldkoosolekul kinnitatud sellekohasele korrale.
3.6. Seltsil võivad olla auliikmed. Seltsi auliikmed valitakse üldkoosolekul juhatuse poolt esitatud ettepanekute alusel.

4.        Seltsi liikmeks vastuvõtmise, Seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

4.1.  Seltsi liikmeks võib astuda sooviavalduse alusel.

4.1.1.      Juriidilisest isikust Seltsi liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma juhtorgani kirjaliku otsuse Seltsi liikmeks astumise kohta.

4.2.  Seltsist väljaastumisel tuleb sellest juhatusele kirjalikult vähemalt kuu aega ette teatada.
4.3.  Juriidilisest isikust liikme lõppemisel, ühinemisel või jaotumisel esitab liige juhatusele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest.
4.4.  Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib Seltsi üldkoosolek juhatuse ettepanekul Seltsist välja arvata.
4.5.  Väljaastumise või väljaarvamise korral Seltsile makstud summasid (k.a. liikmemaksud) ei tagastata.
4.6.  Seltsist väljaastumise/väljaarvamise korral säilib Seltsi endise liikme kohustus täita Seltsi ees enne liikmelisuse lõppemist tekkinud kohustused.

5.      Seltsi õigused ja kohustused

5.1.  Selts kasutab omandiõigust, õigust sõlmida müügi-, laenu-, krediidi-, üüri-, rendi-, töövõtu- ja muid lepinguid.
5.2.  Selts avab ja sulgeb kontosid pankades, nimetab krediidikasutajad.
5.3.  Selts osaleb rahvusvahelistes ühendustes täieõigusliku liikmena.
5.4.  Lepingutele, kohustustele, volitustele ja rahalistele dokumentidele kirjutab alla juhatuse liige, varalistele volitustele ja rahalistele dokumentidele ka Seltsi raamatupidaja.
5.5.  Selts peab oma liikmete üle arvestust.

6.      Seltsi juhtimine

6.1.  Seltsi üldkoosolek

6.1.1.      Seltsi kõrgeimaks organiks on tema üldkoosolek, mille Seltsi juhatus või liikmeskond kutsub kokku vastavalt seadusele.

6.1.2.      Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki Seltsi puutuvaid küsimusi, kuid tema ainupädevuses on:

6.1.2.1.     võtab vastu põhikirja ja muudab seda;
6.1.2.2.     arutab ja kinnitab Seltsi tegevuskavasid ja teeb kokkuvõtteid;
6.1.2.3.     kuulab ära ja kinnitab juhatuse ja revisjonikomisjoni või audiitori aruanded;
6.1.2.4.     valib Seltsi juhatuse üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud arvkoosseisus;
6.1.2.5.     valib Seltsi revisjonikomisjoni üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud arvkoosseisus või otsustab määrata audiitorkontrolli;
6.1.2.6.     kinnitab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra;
6.1.2.7.     kinnitab aasta eelarve ja majandusaasta aruande;
6.1.2.8.     otsustab Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise.

6.1.3.      Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled Liikmed
6.1.4.      Otsused võetakse vastu, kui:

6.1.4.1.     poolt hääletab üle poole osalejatest kinnisel või lahtisel hääletusel vastavalt üldkoosoleku otsusele.
6.1.4.2.     Seltsi põhikirja muutmine ja ühinemine, jagunemine ning lõpetamine on otsustatud, kui poolt hääletab üle 2/3 osalejatest.

6.1.5.      Seltsi Liikmetel on Üldkoosolekul üks hääl, kusjuures on lubatud oma hääle delegeerimine teisele Seltsi Liikmele allkirjastatud kirjaliku volituse alusel.

6.2.  Seltsi juhatus:

6.2.1.      valitakse Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks, juhatus tegeleb Seltsi juhtimise ja esindamisega kõigis õigustoimingutes;

6.2.2.      Juhatuse liikmete arvu otsustab Üldkoosolek, kuid see ei tohi olla väiksem kui 5 (viis) ja mitte suurem kui 11 (üksteist);

6.2.3.      Juhatuse liige peab olema juriidilisest isikust või riigiasutusest liikmeesindaja;

6.2.4.      Juhatus:

6.3.3.1. koostab Seltsi tegevuskava, aruanded ja eelarve;

6.3.3.2. annab oma tööst aru Seltsi üldkoosoleku ees;

6.3.3.3. otsustab Seltsi töötajatega töölepingute sõlmimise ja lõpetamise

6.3.3.4. võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimisse puutuvates jooksvates küsimustes, mis ei kuulu Üldkoosolek ainupädevusse.

6.3.4. Juhatuse töökorraldus:

6.3.4.1. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe või kahe juhatuse liikme poolt. Juhatuse koosolek võidakse kokku kutsuda ka kui seda nõuab vähemalt 1/4 Seltsi liikmetest.

6.3.4.2. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest ja kui juhatuse liikmetele teatatakse koosolekust ette 3 päeva enne koosoleku toimumist e-posti või telefoni teel.

6.3.4.3. Juhatuse otsuste vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

6.3.4.4. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.

6.3.4.5. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult.

6.3.4.6. Juhatus võib koosolekut kokku kutsumata otsuse vastu võtta, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.3.4.7.Juhatuse liikmetel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt.

6.3.4.8. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

6.3.4.9. Juhatus valib juhatuse esimehe, keda nimetatakse presidendiks ja aseesimehe, viimane asendab juhatuse esimeest tema äraolekul.

 

7.        Revisjonikomisjon

7.1.  Revisjonikomisjon või audiitor valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liige või audiitor ei või kuuluda juhatusse.

7.2.  Revisjonikomisjon või audiitor on aruandekohustuslane ainult üldkoosoleku ees.

7.3.  Revisjonikomisjon viib revisjoni või audiitor viib auditi läbi vähemalt 1 kord aastas. Revideeritakse või auditeeritakse Seltsi finantsmajanduslikku tegevust ja juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale;

7.4.  Revisjonikomisjoni liikmetel või audiitoril on õigus osaleda juhatuse koosolekutel hääleõiguseta.

 

8.      Seltsi vara ja vahendid

8.1.Seltsi vara tekib:

8.1.1.      sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest juhatuse poolt määratud maksetest;

8.1.2.      varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms;

8.1.3.      tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;

8.1.4.      põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatud üritustest;

8.1.5.      muudest laekumistest, mis on vajalikud Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

8.2.Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mis ei ole vastuolus seadusega.

8.3.Seltsi raha hoitakse pankades, sularaha jooksvateks kuludeks juhatuse kassas.

8.4.Selts peab oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele.

8.5.Seltsi kulud kaetakse selle tuludest vastavalt juhatuse poolt esitatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.

8.6.Seltsi Liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust Seltsi Liikme varale.

9.        Seltsi lõpetamine

9.1.  Seltsi lõpetatakse:

9.1.1.      üldkoosoleku otsuse alusel;

9.1.2.      kui Liikmete arv on väiksem kui kolm, allesjäänud Liikmete otsusel.

9.2.  Pärast Seltsi lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustatakse kõigist juhatuse liikmetest likvideerimiskomisjon.

9.3.  Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslik juriidilisele isikule.

 

Põhikiri on vastu võetud Seltsi üldkoosolekul 19. aprillil 2012. aastal.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki