Juhend

Noorendike hooldaja mitmevõistlus koosneb kahest alast: võsasae ettevalmistamine ja stendivõistlus. Võistlema lubatakse ohutusnõuetele vastava, töökorras võsasaega.

 

Maksimaalne osalejate hulk on 25 ja registreerimine toimub põhimõttel "kes ees, see mees"

1. Võsasae ettevalmistamine

Võsasae ettevalmistamine  seisneb saeketta vahetamises. Võistleja tohib ülesannet teostada ilma kaitsekiivri, -kinnaste, -prillide ja kõrvaklappideta. Võistluslaud on 0,8 m kõrgune. Ülesande täitmiseks asetab võistleja võsasae, isiklikud tööriistad ja vahetus saeketta võistluslauale. Võistleja eemaldub lauast 1 m kaugusel asuvale stardijoonele. Pärast stardikäsklust tuleb võistlejal:

 • lahti keerata võsasae saeketta mutter
 • eemaldada saeketas ja asendada ta vahetus saekettaga
 • kinni keerata võsasae saeketta mutter
 • asetada tööriistad  ja võsalõikaja lauale
Aeg seisatatakse siis kui võistleja asetab  lauale võsalõikaja ja tööriistad. Kohtunikud viivad võsasae stendivõistluse toimumiskohta. Võistleja ei tohi seda enne stendivõistlust puudutada.

Hindamine:

1. Võistlejale arvestatakse võsasae ettevalmistamise aja eest punkte vastavalt tabel 1.

Tabel 1. Punktid võsalõikaja ettevalmistamise aja eest

jne + 2p iga sek eest

20,0-20,9

130

21,0-21,9

128

22,0-22,9

126

23,0-23,9

124

24,0-24,9

122

25,0-25,9

120

26,0-26,9

118

27,0-27,9

116

28,0-28,9

114

29,0-29,9

112

30,0-30,9

110

31,0-31,9

108

32,0-32,9

106

33,0-33,9

104

34,0-34,9

102

35,0-35,9

100

36,0-36,9

98

37,0-37,9

96

38,0-38,9

94

39,0-39,9

92

40,0-40,9

90

41,0-41,9

88

42,0-42,9

86

43,0-43,9

84

44,0-44,9

82

45,0-45,9

80

jne - 2p iga sek eest

2. Saeketta ja/või mutri mahapillamise eest saab võistleja 20 karistuspunkti.

3. Kui järgneval stendivõistlusel tuleb võsasae saeketta mutter lahti, siis saab võistleja nii võsasae ettevalmistamise kui ka stendivõistluse eest null punkti.
4. Kui ülesande täitmisel vigastatakse käsi (veritsev haav)  karistatakse võistlejat igal üksikjuhul 20 karistuspunktiga.
5.Võistlusalasse ilma saeketta kaitseta ilmumise eest karistatakse 20 karistuspunktiga.
6. Kui saeketas on asetatud vastupidiselt võsasaele, saab võistleja võsasae ettevalmistamise eest 0 punkti. Enne stendivõistlust on võistlejal lubatud saeketas  võsasaele õigesti paigaldada (väljaspool stendivõistlust).
 
Võistlustulemused vormistatakse vastava protokolliga (Lisa 2 ).

 

2. Stendivõistlus

Võistlusülesande täitmisel peab võistleja kandma nõuetele vastavat turvavarustust ja kaasa peab olema individuaalne esmaabipakk. Võistlussaag peab olema komplektne ja vastama ohutusnõuetele.

Stendivõistluse läbiviimiseks on  piiratud võistlusväljakul  paigutatud igale võistlejale ühtse skeemi järgi “biogrupp”.

“Biogrupi” keskel  “kasvab” kaks  35  - 40 cm kõrgust kuusekest ja kummagi ümber on 10 - 100 cm kaugusel kuusekeste võradest maasse löödud 8 teivast jämedusega tüükast  5 -  8 cm ja 2 teivast jämedusega tüükast 8 -12 cm ning kõrgusega maapinnalt 1,3 m. Kaks kindla asukohaga teivast on ladvapoolses osas tähistatud valge värvivööga. “Biogrupile” lisatakse veel üks (üheteistkümnes) teivas kuusekesest 50 – 100 cm kaugusele jämedusega tüükast 5 - 8 cm ja kõrgusega 0,5 m.

Võistlusülesande sooritamiseks asub täielikus tööriietuses ja ettenähtud kaitsevahenditega varustatud võistleja tööasendis oleva käivitatud võsasaega stardijoonele, mis asub 3 m kaugusel kuusekestest. Pärast stardikäsklust peab võistleja:

 • ilma kuusekesi vigastamata ( mahasaagimata ) langetama 10 teivast kännu kõrgusega maapinnalt 15 kuni 20 cm, kusjuures valge värviga tähistatud kahe teiba kännult lubatud kännukõrguse säilitamisega saagida kummaltki üks 3 kuni 4 cm paksune ketas;
 • üheteistkümnendalt, 0,5 m teibalt lõikama niipalju seibe, kui võimalik. Seib peab peale lõikust moodustama täisringi. Koore ja puidu rebendid on lubatud. Känd peab pärast seibide  lõikamist jääma maapinnalt kõrgusega 15 kuni 20 cm;
 • minema tagasi stardijoonele ja tõstma käe võistlusülesande sooritamise lõpetamise märgiks.

Hindamine:

1.Võistlejale arvestatakse stendivõistluse aja eest punkte vastavalt tabel 2.

Tabel 2. Punktid stendivõistluse aja eest.

jne +1p iga 2 sek eest

60,0-61,9

164

62,0-63,9

163

64,0-65,9

162

66,0-67,9

161

68,0-69,9

160

70,0-71,9

159

72,0-73,9

158

74,0-75,9

157

76,0-77,9

156

78,0-79,9

155

80,0-81,9

154

82,0-83,9

153

84,0-85,9

152

86,0-87,9

151

88,0-89,9

150

90,0-91,9

149

92,0-93,9

148

94,0-95,9

147

96,0-97,9

146

98,0-99,9

145

100,0-101,9

144

102,0-103,9

143

104,0-105,9

142

106,0-107,9

141

108,0-109,9

140

110,0-111,9

139

112,0-113,9

138

114,0-115,9

137

116,0-117,9

136

118,0-119,9

135

120,0-121,9

134

jne -1p iga 2 sek eest

 

2. 0,5 m kõrguse teibalt saetud iga nõuetekohase seibi eest saab á 1 punkti.
3. Paksema või õhema ketta saagimise (ketta paksusena arvestatakse suurimat paksust) eest arvestatakse á 5 karistuspunkti.
4. Ettenähtud kännu kõrgusest kõrgema või madalama kännu saagimise eest arvestatakse á 10 karistuspunkti.
5. Kuusekese tüve või okste (ka külgharude) koore vigastamise eest arvestatakse á 5 karistuspunkti;  sisselõike eest oksa (ka külgharude) puitu arvestatakse á 10 karistuspunkti; oksa   mahasaagimise eest arvestatakse á  15 karistuspunkti. Sisselõike eest kuusekese   tüvepuitu või kuusekese täieliku mahasaagimise puhul arvestatakse võistlejale   kogu võistlusülesande täitmise eest 0 punkti.
6. Kuusekese (ka okste) matmise eest teivastega arvestatakse -  á 30 karistuspunkti.
7. Ohutustehnika nõuete eiramise eest võistlusülesande täitmisel arvestatakse karistuspunkte järgnevalt:
 • töötamine kiivrita, kinnasteta või näokaitseta - á  20 punkti;
 • Võsasaag ei käivitu 5 minuti jooksul – 30 punkti;
 • saeketas pöörleb võsasae tühikäigul -  20 punkti;
 • saeketta puhastamine või muu tegevus saeketta juures võsasae mootori töötamisel - á   50 punkti;
 • võistleja kukkumine koos võsasaega - á 20 punkti;
 • puudub esmaabipakk - stardikeeld

Võistlustulemused vormistatakse vastava protokolliga (Lisa 3 ).

Noorendike hooldaja võistluse paremusjärjestus selgitatakse kahe ala kohapunktide summeerimise teel. Võrdsete punktide korral on võitja see, kellel on vähem karistuspunkte. Kui tulemus on siiski sama, loetakse võitjaks see, kelle tulemus stendivõistlusel on parim.

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki