Juhend

Metsamasinate võistlus 2019                                         

Forvarderioperaatorite võistlus koosneb kolmest eraldiseisvast ülesandest: palkide laadimine koormasse erinevatest kohtadest; palkide virnastamine ning pakkudest tornide ladumine.
 

KASUTATAV VÕISTLUSTEHNIKA

Võistlus viiakse läbi forvarderiga John Deere 1510E.
 
PALKIDE LAADIMINE KOORMASSE
 
Võistlusülesanne nr. 1 viiakse läbi tasasel horisontaalsel platsil.  Laetavad palgid on paigutatud ühtlaste 1 m pikkuste vahedega. 4 kuusepalki asub ühel, 4 männipalki teisel pool masinat. Palgi otste kaugus masinast on 1 m ja palgid asetsevad masina suhtes risti. Palkide pikkus on 5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm. Võistlejate  järjekord loositakse.
 
Reeglid
 
Võistluse alguses seisab traktor stardijoonel, mootor sisse lülitatud. Võistleja seisab esiratta kõrval. Võistlus algab kohtuniku märguandel. Võistleja sõidab laadimiskohani ja laeb sealt peale palgid. Palkide laadimine toimub ühekaupa. Kui kõik 8 palki on koormasse tõstetud, sõidab võistleja järgmise ülesande sooritamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.
 
Võistlusülesanne nr. 2. Üksik kuusepalk (pikkus 5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm) on paigutatud maapinnale, forvarderi suhtes nurga alla ja samal ajal vaiade vahele. Vaiad on 4 m kõrgused ja nende omavaheline kaugus on 120 cm. Vaiade küljes olevatele hoiderõngastele on paigutatud metallkuulid.
 
Reeglid
 
Võistleja peab haarama vaiade vahel oleva palgi ja tõstma selle koormasse. Tõste sooritamisel ei tohi tõstuki mingi osa ega tõstetav palk liikuda üle vaia tipu. Samuti ei või esineda nii tugevat vaia puudet, et hoiderõngal olev kuul maha kukuks. Pärast seda sõidab võistleja järgmise ülesande sooritamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.
 
Võistlusülesanne nr. 3. Üksik kuusepalk (pikkus 5,2 m, ladvaläbimõõt 16...20 cm) on paigutatud forvarderi liikumisteega paralleelselt, nii et palgi otsad toetuvad maapinnal püsti olevatele pakkudele. Palk asetseb masinast tõstuki maksimaalse haardeulatusega võrdsel kaugusel. 
Masina ja palgi vahele, masina liikumistee suhtes risti on paigaldatud 2 erksavärvilist linti, mille omavaheline kaugus on 1,5 m ja mille kõrgus maapinnast on 0,7 m. 
 
Reeglid
 
Võistleja peatab forvarderi märgitud kohas. Juhtides tõstukit haarab võistleja pakkudele asetatud palgi ja siirdab selle masinani niimoodi, et palgi otsad liiguksid lintide all ja haarats püsiks lintide vahel.  Palgi siirdamise ajal ei tohi haarats ega palk puudutada linte ega maapinda. Samuti ei tohi palk puudutada linte hoidvaid pakkusid ega latte. Lõpuks tõstab võistleja palgi koormasse.
Pärast seda sõidab võistleja järgmise ülesande sooritamise kohani. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.
 

PALKIDE  VIRNASTAMINE

Võistlusülesanne nr. 4. Palgid tuleb laduda prussidest (laius 150 mm) alusraamile, nii et männipalgid oleksid ühel pool ja kuusepalgid teisel pool alusraami risttala. 
 
Reeglid
 
Palkide mõlemad otsad peavad toetuma prussile. Korraga tõstetavate palkide arv ei ole piiratud, aga järgida tuleb ohutusnõudeid. Peale palkide virnastamise sõidab võistleja kohani, kus tuleb püstitada pakkudest torn. Sõitmise ajal peab haarats olema toetatud palgikärule.
 

PAKKUDEST  TORNI  LADUMINE

Võistlusülesanne nr. 5. Võistleja laob 5 pakku üksteise otsa tasasele pinnale paigaldatud alusele, mille mõõtmed on vähemalt 1,0 x 1,0 m. Pakkude materjal peab olema vastupidav. Pakkude materjal ei tohi muutuda vihmaga libedaks. Pakkude mõõtmed: läbimõõt 30 - 35 cm, kõrgus 50 cm.  Pakkude otste ristlõige peab olema täisnurkne paku telje suhtes. Pakkude okslikkusele piiranguid ei ole.   
 
Reeglid
 
Algselt asetsevad otsale püsti asetatud pakud märgistatud alas, mis on torni ladumiseks mõeldud aluse suhtes teisel pool masinat.Võistlejal on õigus enne võistlema asumist pakke paigutada oma äranägemise järgi, kuid kõik pakud peavad asuma märgistatud alas.
Võistleja laob kõik pakud ühekaupa üksteise otsa, tõstes need üle masina, ilma seda puudutamata. Kui torn ümber kukub, toetab võistleja haaratsi maapinnale märgistatud alale, mis on märguanne, et kohtunikud saaksid pakud püstiasendisse tõsta. Kohtuniku märguande peale jätkab võistleja ladumist, kuni torni püstitamiseni. Peale torni püstitamist tuleb tõstuki haarats toetada maapinnale märgistatud alale. Vähemalt nii kaua peab pakkudest torn ka püsti püsima. Ajamõõtmine lõpetatakse haaratsi maapinnale asetamise hetkel.
 
Kui võistleja tegi ülesannete sooritamise ajal vigu, näitab kohtunik talle pakkude torni ladumise ajal, millistest trahvipakkudest ja mitmest tuleb vastavale alusele torn laduda. Ajamõõtmine lõpetatakse hetkel, kui võistleja on trahvipakkudest torni püstitamise järel asetanud haaratsi maapinnale märgistatud alale.
 
 

HINDAMINE

 
Vead, mille eest trahvitakse 1 lisapakuga:
1. Masina puude väljastpoolt kas tõstukiga või haaratsi vahel oleva materjaliga  
2. Sõitmine toestamata haaratsiga  
3. Lindi puude siirdatava palgiga või haaratsiga  
4. Maapinna puude siirdatava palgiga või haaratsiga  
5. Tugipaku nihutamine oma asukohast
6. Palgi ots ei toetu alusraami prussile  
7. Haaratava paku ümberajamine (kohtunik tõstab selle püsti järgneva paku tõstmise ajal)  
8. Paku väljakukkumine haaratsi vahelt tõstmise ajal
9. Palgi väljakukkumine haaratsi vahelt tõstmise ajal 
 
Vead, mille eest trahvitakse 2 lisapakuga:
1. Palkide tõstmine koormasse mitmekaupa (trahv iga palgi eest, alates teisest)
2. Metallkuuli maha ajamine
3. Tõstuki või tõstetava palgi liikumine üle vaia tipu
4. Haaratsi lõuad ei ulatu vaheliti palkide virnastamisel
5. Kuusepalk männipalkide või männipalk kuusepalkide hulgas
 
Vead, mille eest trahvitakse diagonaalis poolitatud paku torni asetamisega (pooled tuleb tõsta eraldi)
1. Tugipaku ümberajamine
2. Linte hoidvate pakkude või lattide puudutamine siirdatava palgiga või haaratsiga
 
Trahvipakkudest püstitab võistleja torni selleks ettenähtud alusele. Kui trahvipakkude arv on suurem kui 8, võib võistleja alates üheksandast pakust alustada uue torni ladumist samale alusele.
 
 
Mitmevõistluse võitjaks kuulutatakse võistleja, kellel kõigi ülesannete sooritamise koguaeg on kõige väiksem.
Kui mitmel võistlejal on sama koguaeg, saab parema koha võistleja, kelle trahvipakkudest moodustatud tornis on vähem pakke. Kui võrdse aja saanud võistlejad pääsesid ilma trahvita, sooritavad nad pakkudest torni ladumise harjutuse uuesti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostas: Andres Müürisepp 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki