EMS-i arengusuunad

Eesti Metsaseltsi arengusuunad 2006-2016

Missioon
Metsasektori ühendamine koostööks Eesti metsanduse arendamisel ja metsanduse traditsioonide hoidmisel.

Visioon
Oleme Eesti metsanduse suunanäitaja ning arvamusliider
Ühendame arvestatavat osa aktiivseid inimesi erinevatest metsanduse huvirühmadest
Selts on tunnustatud partner Euroopa metsaseltside koostöövõrgustikus

Strateegilised eesmärgid
1. Säästva metsanduse sõnumi viimine avalikkusele
2. Seltsi maine tõstmine/suurendamine metsandusringkondades
3. Eesti metsanduse esindamine rahvusvahelisel tasandil

Strateegiliste eesmärkide alameesmärgid
1. Säästva metsanduse sõnumi viimine avalikkusele
1.1 seltsi tuntuse suurendamine
1.2 metsasektorist objektiivse info andja imago saamine
1.3 säästliku ja looduslähedase elulaadi ja metsandusliku kultuuripärandi propageerimine
1.4 metsandusega seotud harituse tõstmine
2. EMS kaalu (maine) tõstmine/suurendamine metsandusringkondades
2.1 erinevate metsanduse huvigruppide ühendamine
2.2 seltsi piirkondliku struktuuri loomine ja selle töö koordineerimine
2.3 seltsi liikmete arvu suurendamine
2.4 metsandust õppivate noorte kaasamine seltsi tegevusse ja nende toetamine
2.5 metsanduse ajaloo- ja teadusliku pärandi ning praktiliste saavutuste kirjastamine
2.6 seltsi rolli suurendamine rahvusvahelise info ja praktika levitamisel seltsi liikmetele
2.7 ühisettevõtmiste korraldamine (tuluõhtud, õppereisid)
3. Eesti metsanduse esindamine rahvusvahelisel tasandil
3.1 seltsi rolli suurendamine rahvusvahelise metsandusinfo vahendamisel
3.2 silla loomine (Eesti kompetentsi vahendamine) SRÜ riikide (Venemaa, Valgevene ja Ukraina jt) metsandusringkondade vahel
3.3 metsandusliku kompetentsi vahetamine Põhja- ja Baltimaade partnerorganisatsioonidega
3.4 koostöö Saksamaa partnerorganisatsioonidega osalemiseks Euroopa Liidu metsandusstrateegia kujundamisel
3.5 koostöö tõhustamine Soome Metsaseltsiga

Meetmed
I Avalikkusele suunatud tegevus – metsaelu tundma õpetamine, säästva metsanduse sõnumi levitamine, objektiivse hinnangu andmine metsanduse olukorrast ja probleemidest; atraktiivne ja aktuaalne kodulehekülg internetis, ürituste korraldamine (metsanädala ja metsapealinna valimine, metsapäevad, metsanduslikud võistlused).

II Metsandusega seotud inimestele suunatud tegevus - info vahetamine sektorist toimuvast, klubiline tegevus, huvitavate ürituste korraldamine, noorte suurem kaasamine, diskussioonikoha loomine, raievõistlused, metsandusliku mälu hoidmine;

III Rahvusvaheline koostöö- fooni loomine st operatiivse ja õige info vahetuse tagamine, rõhuasetuste ja tegevussuundade määramine (Balti riigid, Põhjamaad, Saksamaa, Venemaa ja teised SRÜ riigid), Eestit tutvustava info andmine. Euroopa metsandusvisiooni loomisel ja kujundamisel osalemine.

 

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki