Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu osaleb raievõistlustel

24.04.2019

Jätkusuutlik ja keskkonnateadlik mõtteviis on saamas trendiks ning paljud edukad metsaomanikud ja metsa- ja puidutööstusettevõtted panustavad vastutustundlikku tegevusse ning soovivad seda ka teadlikult esitleda. Üha enamatel klientidel on ootus, et metsakasvatajad, tootjad ja puittoodete vahendajad vastavad kõrgeimatele keskkonna-, majandus- ja sotsiaalsetele standarditele. PEFC jätkusuutliku metsamajanduse ja tarneahela jälgimise sertifikaadid vastavad nendele standarditele ning sõltumatud kolmanda osapoole audiitorid kinnitavad, et standardeid ka praktikas rakendatakse. Kuivõrd paljusid metsi majandatakse säästlikult, on parim tõestus selle kohta kasutada sõltumatut ja erapooletut kolmanda osapoole tunnustust – PEFC märgist.

„Luua Metsanduskool teab. Aga sina?“

Luua Metsanduskool majandab oma metsi säästlikult, kõiki kohalduvaid õigusakte järgides, vastutustundlikult, ning nende sellealast tegevust on tunnustatud PEFC sertifikaadiga.

PEFC sertifikaat tõendab, et Luua Metsanduskooli metsades on tehtud kindlaks ja kaitstud ökoloogiliselt tähtsad metsaalad, säilitatud bioloogilist mitmekesisust, Luua kooli metsades pole kasutatud ohtlikke kemikaale ja geneetiliselt muundatud puutaimi, kaitstud on metsatöötajate põhiõigused ja kindlustatud töötajate heaolu, võimalusel on eelistatud kohalikku tööjõudu, metsa ei raadata ning metsa majandamisel ja puiduvarumisel on järgitud kõiki kehtivaid õigusakte.

„Aga sina?“ tõstatab küsimuse iga inimese enda tasandil. Kas sina tead, kust on pärit puit, puidul põhinev pakend või paber, mida sa igapäevaselt kasutad? Kuidas need puud on kasvatatud, varutud ning mil moel tooteks töödeldud?

Mina tean! on teadlikkusele viitav väide metsaomanikele ja tööstusettevõtetele, aga ka tarbijatele, ning sellega suuname tähelepanu keskkonda hoidvale ja vastutustundlikule käitumisele. Sertifitseerimine on tunnustamine ja see annab võimaluse teadlike tarbijate kindlustunde suurendamiseks. Tarbija saab teha keskkonnateadliku valiku, kui tal on võimalus valida. Teadlik tarbija märkab tootel olevat PEFC logo. PEFC märgis tootel näitab, et toode sisaldab puitu või on tehtud puidul põhinevatest materjalidest ning annab kindluse, et puit, mida tootes kasutatakse, on pärit legaalselt ja õigusaktidele vastavalt majandatud metsast; metsast, kus ei kasutata geneetiliselt muundatud puutaimi, kus väärtuslikud metsaalad on kaitstud, samamoodi ka metsatöötajate õigused ja tagatud on töötajate heaolu.

Metsamajandamisel peab PEFC oluliseks järgmist:

 • Ökoloogiliselt tähtsad metsaalad on kaitstud
 • Kaitstakse ja suurendatakse bioloogilist mitmekesisust
 • Sertifitseerida ei saa metsaistandust, mis on rajatud metsamaast põllumaaks muudetud maale (raadamine)
 • Keelatud on ohtlike kemikaalide kasutamine
 • Keelatud on geneetiliselt muundatud puude istutamine
 • Kaitstakse metsatöötajate õigusi ja heaolu
 • Eelistatakse kohaliku tööjõu kasutamist
 • Tunnustatakse ÜRO Põlisrahvaste Deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põlis- ja hõimurahvaid puudutavaid konventsioone
 • Konsulteeritakse kohalike inimeste ja huvipooltega
 • Austatakse maaomanike õigusi ja kohalikke tavasid
 • Puidu päritolu tuvastamist, et tarneahelasse ei satuks kontrollimata või illegaalselt varutud puit

Mis teeb PEFC sertifitseerimissüsteemi eriliseks?

Üleilmne PEFC sertifitseerimise süsteem ja metsamajandamise standard on välja töötatud ja kohandatud Eesti oludele vastavaks. Selleks, et kindlustada protsesside sõltumatus ja erapooletus on rangelt lahus hoitud standardi koostamise, sertifitseerimise ja akrediteerimise protsessid. Standardid on välja töötatud sõltumatult (mitte ühtegi huvipoolt soosivalt) ning nende koostamisse on kaasatud kõik peamised, seotud ja huvitatud grupid ühiskonnas. Kõik otsused langetatakse konsensuse teel. PEFC pakub grupisertifitseerimist just väiksematele metsaomanikele.

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse printsiipide rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ning tarbimisest.

MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu liikmed on MTÜ Eesti Erametsaliit, MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, MTÜ Eesti Metsaselts, Eesti Maaülikool, Luua Metsanduskool, MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts, MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing, MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ning MTÜ Eesti Looduskaitse Selts.

Lisainfo:

Eve Rebane
Tegevjuht
MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu
Toompuiestee 24
10149 Tallinn
+372 529 7807

 

Tagasi

Kontakt

Galeriid Vaata kõiki